ReadyPlanet.com
dot
dot
ศูนย์นักธุกิจไทยตลาดลาว
dot
bulletขออนุญาติขับรถ
bulletการโทรเข้า-ออกลาว


เวบตลาดลาว


เกี่ยวกับเรา

ศูนย์สานสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ ( International Connection & Business Matching Center)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ  บริษัท ไทยอินเตอร์คัลเจอรัล คอนซัลติ้ง จำกัด

1.หลักการและเหตุผล
           ศูนย์สานสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท ไทยอินเตอร์คัลเจอรัล คอนซัลติ้ง จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรและการวางแผนการเงิน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ และที่สำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันคือการรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ซึ่งSMEs ต้องมีการรวมกลุ่มผนึกกำลังสร้างโครงข่ายธุรกิจ ให้ไปเชื่อมต่อกับองค์กรหรือนักธุรกิจในต่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างโอกาสและอำนาจการต่อรอง เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมจับคู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
           ดังนั้น การจัดทำหลักสูตร ประกาศนียบัตรสานสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ จะเน้นหนัก การสำรวจเชิงสานสัมพันธ์กับนักธุรกิจในต่างประเทศ พัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ สอดคล้องประสานกับ การฝึกฝนทักษะการจับคู่ธุรกิจกับต่างประเทศ และสร้างโมเดลธุรกิจที่สามารถเปิดตลาด AEC และตลาดโลกได้ รวมถึงวางแผนสำรวจธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ ในการขยายธุรกิจ สู่ตลาดอาเซียน และตลาดโลกอย่างมีผลสัมฤทธิ์
           นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่ม กิจกรรมเชิงระบบ เช่นการสังสรรค์ร่วมกับเพื่อนนักธุรกิจจากต่างประเทศ เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนรู้สังคม วัฒนธรรม พฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละชาติสมาชิกอาเซี่ยน และเพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยจะใช้ การสำรวจ สานสัมพันธ์ และจับคู่ธุรกิจ ให้เกิดความยั่งยืน หรือ Connection and Business Matching กล่าวคือการสร้างสายสัมพันธ์อย่างจริงใจและแน่นแฟ้น จะนำไปสู่การจับคู่ธุรกิจแบบยั่งยืน เสริมเพิ่มเติมจาก Business matching แบบเดิมที่เน้นการจับคู่ธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียวโดยขาดการศึกษาความ สัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างคู่ค้าและเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมที่จำเป็นต่อการสร้าง ความเข้าใจต่อกัน ผู้เข้าอบรมจึงควรสำรวจและเรียนรู้ตลาดที่มีสังคมวัฒนธรรมที่มีความคล้าย คลึงกับไทยก็คือ ประเทศลาว และด้วยเหตุนี้การอบรมในครั้งนี้จึงเริ่มไปสำรวจสานสัมพันธ์ และจับคู่ธุรกิจ ที่ สปป.ลาว เป็นแห่งแรก ซึ่งเรียกการทำงานนี้ว่า ปฏิบัติการเชิงสัมนา หรือ Connection Matching Workshop (CMW) และจะใช้รูปแบบนี้ในการขยายธุรกิจต่อเนื่องไปที่ประเทศ เวียดนาม เมียนม่า กัมพูชา ตามลำดับ อีกทั้งขยายไปยังประเทศอาเซี่ยนที่เหลือทั้งหมด นอกจากนี้ ศูนย์สานสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ ยังทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเชิงรุกในการประสานการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจ ระหว่างประเทศ (Business networking) เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการค้าการลงทุน ระหว่างนักธุรกิจไทย
กับนักธุรกิจหรือองค์กรนักธูรกิจระหว่างประเทศ

2.  วัตถุประสงค์
2.1)    เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โมเดล Connection and Business Matching
2.2)    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มความรู้เชิงปฏิบัติการในการนำธุรกิจไปสู่ตลาด อาเซียน โดยมุ่งเรียนรู้ สำรวจ สานสัมพันธ์ธุรกิจ แล้วจับคู่ค้า ซึ่งจะช่วยให้การจับคู่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนแบบต่อเนื่องไม่รู้จบ
2.3)    เป็นการเสริมพลังธุรกิจร่วมกัน หรือ Synergy โดยดึงศักยภาพของแต่ละธุรกิจออกมาเพื่อทำงานร่วมกันในระยะยาว โดยมีเป้าหมายคู่การจับคู่ธุรกิจแบบต่อเนื่องและยั่งยืน (Fusion Business Effect)
2.4)    เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความสามารถทางด้านการวางแผนปฏิบัติและการจัดการธุรกิจให้มุ่งสู่ความเป็น เลิศในด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันตลาดทั้งในและต่างประเทศ
2.5)    เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายทางธุรกิจไทยกับประเทศในอาเซียน และตลาดโลก ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือและการประสานงานต่อไปในอนาคต

3.  คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้สนใจ

4.  ระยะเวลาของโครงการฝึกอบรม

            โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนี้  ใช้เวลาทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า  60  ชั่วโมง  รวมการสำรวจ อบรม สัมมนาและ สานสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจในต่างประเทศ ณ ประเทศลาว  รุ่นละ 20 คน  ระหว่างวันเสาร์13-15 มิ.ย..58 ใน เวียงจัน สปป.ลาว

5. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ คือ การอบรมสัมมนา และการลงพื้นที่สำรวจจริง

Connection&Business Matching  สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน 10 ประเทศ

Connection Matching Workshop (CMW) ปฏิบัติการเชิงสัมนาจับคู่ธุรกิจ ในประเทศ สปป.ลาววันที่ 13-15 มิถุนายน 2558 โดยมุ่งสำรวจตลาดการค้าในประเทศลาว สานสัมพันธ์สมาคมธุรกิจต่างๆ และจับคู่ค้า โปรดอ่านรายละเอียด ตารางเวลา CMW

หมายเหตุ:(หาก ท่านใดสนใจไปสำรวจอีก 9 ประเทศ และอาจควบทริปไปทั้งกลุ่มอาเซียนและ กลุ่ม Plus 3 หรือ Plus 6 สามารถลงทะเบียนเพิ่มในอีกหลักสูตร คือ “ปฏิบัติการเชิงสำรวจ สานสัมพันธ์ จับคู่ค้าแบบเชิงลึก Smart CMW)

6.รูปแบบการอบรม
    เน้นการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบการบรรยาย การเรียนรู้จากกรณีศึกษา การสัมมนากลุ่ม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ที่ร่วมบรรยาย รวมถึงการศึกษาสำรวจตลาดประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว)

7.  การรับรองผลการฝึกอบรม

            ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสม่ำเสมอ  เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรม จึงจะได้รับ การพิจารณาให้ไป สำรวจต่างประเทศ และรับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรม ซึ่งลงนามโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการลาระหว่างการฝึกอบรมจะต้องกรอกแบบฟอร์มส่งที่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

8.  สถานที่
    ห้องประชุม/สัมมนาในโรงแรม (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
9.  วิทยากร
     ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

10.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

    19,000 บาท
            
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
    ศูนย์สานสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ และบริษัท ไทยอินเตอร์ คัลเจอรัลคอนซัลติ้ง จำกัด
           
12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1)    ปรับปรุงวิสัยทัศน์และทักษะการจัดการสำหรับความสำเร็จในระยะยาวและลักษณะการเพิ่มขึ้นของการจัดการ
2)    ความเข้าใจและการปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักบริหารที่ไม่ใช่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
3)    ความเข้าใจและพัฒนาทักษะของงบประมาณและการวางแผนทางการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน
4)    ทักษะการจัดการความเข้าใจและการปรับปรุงในการรวมโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
5)    เสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้จัดการ
6)    ทัศนคติที่ดีในการทำงานให้บริการเช่นเดียวกับการพร้อมที่จะปรับปรุงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการให้บริการให้กับลูกค้า
7)    การเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์และเพิ่มการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทำให้การทำงานของการทำงานเป็นทีม
8)    แรงบันดาลใจ มุ่งสู่เป้าหมายที่มุ่งเน้น
9)    ได้รับข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาโต้ตอบและการแก้ปัญหาที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจของธุรกิจใน
ปัจจุบัน
10)    ความรัก ความสามัคคี ในการผนึกกำลังร่วมกันทำงานสร้างโครงข่ายนักธุรกิจ ICBM ระหว่างประเทศ เพื่อผลทวีคูณทางธุรกิจ
============================ 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ตลาดลาว ดอทคอม โทร 0811703542